جمع آوری گازهای مشعل واحد پارسی کلاستر، به کارفرمایی مناطق نفت خیز جنوب

شرح پروژه
  • ویژگی اول این پروژه
  • ویژگی دوم پروژه
  • ویژگی سوم پروژه