اولین جایگاه از 48 جایگاه پروژه ساخت جایگاه های تک سکوی شهرداری تهران