مهندسی، تامین، ساخت و نصب استینگر ۲ و ۳ شناور ابوذر، به کارفرمایی شرکت تاسیسات دریایی

شرح پروژه
  • ویژگی اول این پروژه
  • ویژگی دوم پروژه
  • ویژگی سوم پروژه