جمع آوری گازهای مشعل واحد مارون 6 به کارفرمایی مناطق نفتخیز جنوب