جمع آوری گازهای مشعل واحد پارسی کلاستر به کارفرمایی مناطق نفتخیز جنوب