ساخت و راه اندازی بیش از 400 جایگاه سوخت رسانی CNG در سطح کشور به کارفرمایی طرح ملی CNGو بخش خصوصی

شرح پروژه
  • ویژگی اول این پروژه
  • ویژگی دوم پروژه
  • ویژگی سوم پروژه