کمپرسورهای رفت و برگشتی

شرکت ساخت تجهیزا ت گاز تامکار انواع کمپرسورهای رفت-برگشتی را در سه مدل پایه ایCU،CC  و CT  مطابق مشخصات جدول زیر  تولید می کند