طرح بازیابی گاز مشعل میدان نفتی پارسی

شرکت مناطق نفت خیز جنوب فروشنده گاز مشعل شرکت
4 میلیون فوت مکعب در روز مقدار گاز ورودی
 2.5 میلیون فوت مکعب در روز بازیابی گاز طبیعی
50 تن در روز بازیابی میعانات گازی
2 ست کمپرسور نصب شده
2016-2017 دوره ساخت