طرح بازیابی گاز مشعل میدان نفتی مارون 6

شرکت مناطق نفت خیز جنوب فروشنده گاز مشعل شرکت
30 میلیون فوت مکعب در روز مقدار گاز ورودی
24 میلیون فوت مکعب در روز بازیابی گاز طبیعی
150 تن در روز بازیابی میعانات گازی
16 ست کمپرسور نصب شده
2019-2020 دوره ساخت