سرمایه گذاری و طرح ها

عملکرد مناسب کمپرسورهای تولیدی  شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار در جایگاه های سوخت گاز، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در حوزه گاز را برای شرکت فراهم نموده و این شرکت چندین قرارداد سرمایه گذاری را با شرکت ملی نفت ایران منعقد نموده است. طرح های پارسی و مارون از جمله طرح هایی بودند که لازم بود با جمع آوری گاز همراه نفت مشعل میادین یاد شده، و فشار افزائی آن از سوزاندن گاز همراه این میادین جلوگیری شود. برای فشار افزائی گازهای مشعل از کمپرسورهای تولیدی شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار استفاده شده است. این کمپرسورها از سال 1396 در موقعیت پروژه در حال کار بوده و با کمترین هزینه تعمیرات، عملکرد بسیار خوبی را در این دوره ثبت نموده است. مشخصات طرح های یاد شده در زیر آورده شده است

طرح بازیابی گاز مشعل میدان نفتی مارون 6

شرکت مناطق نفت خیز جنوب فروشنده گاز مشعل شرکت
30 میلیون فوت مکعب در روز مقدار گاز ورودی
24 میلیون فوت مکعب در روز بازیابی گاز طبیعی
150 تن در روز بازیابی میعانات گازی
16 ست کمپرسور نصب شده
2019-2020 دوره ساخت
2021 شروع بهره برداری

طرح بازیابی گاز مشعل میدان نفتی پارسی

شرکت مناطق نفت خیز جنوب فروشنده گاز مشعل شرکت
7 میلیون فوت مکعب در روز مقدار گاز ورودی
 4 میلیون فوت مکعب در روز بازیابی گاز طبیعی
50 تن در روز بازیابی میعانات گازی
2 ست کمپرسور نصب شده
2016-2017 دوره ساخت
2018 شروع بهره برداری