ساخت و راه اندازی 40 دستگاه Dryer برای جایگاه های سوخت رسانی CNG ، به کارفرمایی شرکت هواپیماسازی ایران

شرح پروژه
  • ویژگی اول این پروژه
  • ویژگی دوم پروژه
  • ویژگی سوم پروژه